นวัตกรรม

คุณภาพและมาตรฐานการผลิต

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการรักษา จึงได้ทุ่มเทศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว คุณภาพของบุคลากรยังเป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทฯ นั้นจะสามารถสื่อสารข้อความทางวิชาการ กับบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

ด้วยบริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการแพทย์ไทย จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นผู้ส่งเสริมผลักดันให้มีการก่อตั้งชมรมทางการแพทย์แขนงต่างๆ หลายชมรม

พนักงานของ ไทยโอซูก้า ทุกคน จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมยืนเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ของไทยในการพัฒนาการรักษา และมุ่งส่งเสริมสุขภาพของคนไทยให้ดีขึ้น

GMP-BSI

Beverages in sealed containers, foods in sealed containers (Food with low water activity) (Special purposed foods) was manufactured in Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. whose GMP 193 standard is certified by BSI Group (Thailand) Co., Ltd. 002/2557 Registered by Thai FDA.

PICs GMP

Terminally sterilised Products (Large volume liquids and Small volume liquids) was manufactured in Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. whose PICs GMP is certified by Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, Thailand.

ISO 9001

Sterile Drug Products (Small Volume and Large Volume Sterile Solution) and Enteral Nutrition Products was manufactured in Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. whose ISO 9001 standard is certified by SGS (Thailand) Ltd.

ISO 14001

Sterile Drug Products (Small Volume and Large Volume Sterile Solution) and Enteral Nutrition Products was manufactured in Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. whose ISO 14001 standard is certified by SGS (Thailand) Ltd.

HALAL

Neo-Mune (Melon flavor), Pan-Enteral, Neo-Mune (Vanilla flavor), Gen-DM, Aminoleban-Oral, Blendera-MF,Gen-DM MF, Once Pro and Blendera-MF (Vanilla flavor) was manufactured in Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. whose HALAL is certified by The Central Islamic Council of Thailand.

มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคด้านสุขภาพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารทางการแพทย์เฉพาะโรค หรือ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ดูแลสุขภาพทั่วไป

โดยทำการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคจากการวิจัยทางการตลาด ให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด และร่วมวิจัยทางคลีนิคกับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาล รวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพให้กับผู้บริโภคต่อไป และในปี พ.ศ. 2560 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ของรัฐบาลไทยเพื่อพัฒนาและวิจัยอาหารทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น

คิดค้น พัฒนา
และสร้างมาตรฐานการผลิต

เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล
และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น, ไต้หวัน,
ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, มาเลเซีย
ปากีสถาน, พม่า, กัมพูชา และศรีลังกา

ซึ่งในแต่ละพื้นที่ต่างก็มีมาตรฐานในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ในระดับสูงโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น
นี่จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของพนักงานไทยโอซูก้าทุกคน