ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด (“TOP”) เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

 

ผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ TOP

 

ในประกาศนี้ เมื่อTOPกล่าวถึงข้อมูลส่วนบุคคล TOPหมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา (“บุคคล”) ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลผู้ถึงแก่กรรม ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน

 

TOP เก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย (รวมกันเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“PDPA”) ท่านควรอ่านประกาศฉบับนี้ เพื่อจะได้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีข้อมูลใดบ้างที่ถูกเก็บรวบรวมและเก็บอย่างไร และท่านสามารถใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวอย่างไร นอกจากนี้ ท่านควรอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่ TOP ส่งให้ท่าน ซึ่งอาจใช้บังคับกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในพฤติการณ์ที่เฉพาะเจาะจงเป็นครั้งคราว

 

 

TOP เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างและเพื่ออะไร?

 

TOP อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายแหล่งที่มา รวมถึงการเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง เอกสารหรือแบบฟอร์มที่ท่านมอบให้ แหล่งที่มาที่เปิดเผยสู่สาธารณะ CV และ resume ออนไลน์ หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ และเว็บไซต์

 

TOP อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ เลขที่หนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพ เช่น สถานที่ทำงาน ประวัติการศึกษา และ ตำแหน่งทางการแพทย์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ TOP เช่น อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์รายเดือน

 

TOP ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

 • การติดต่อ หรือการอ้างถึง เกี่ยวกับการทดลองทางคลินิก
 • การใช้ภายในองค์กร เช่น โปรแกรม sale force
 • การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
 • การจัดการความสัมพันธ์ทางสัญญา
 • การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย

 

 

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

รายการดังต่อไปนี้คือฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากความยินยอมของท่าน

 

 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา
 • ความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

นอกจากกรณีที่กล่าวแล้วข้างต้น ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

TOP เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง?

 

TOP เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับดังต่อไปนี้

 

 • ผู้ขายที่ช่วยเหลือ TOP ในการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงานและความสัมพันธ์ทางสัญญากับท่าน
 • บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวที่ช่วยเหลือ TOP ในการสนับสนุน และจัดการเดินทางเพื่อการประชุมเชิงวิชาการ
 • บริษัทผู้ให้บริการสารสนเทศจากภายนอกที่เขียนโปรแกรม sale force
 • รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และ
 • บริษัทในเครือโอซูก้าที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการข้อมูล

 

 

การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ (“องค์กรต่างประเทศ”) ที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามข้อบังคับสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลของท่านถูกเก็บรักษาไว้นานเพียงใด?

 

TOP เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้นานตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บรวบรวม (โปรดดูข้างต้น) หรือ ตราบเท่าที่มีความจำเป็นในกรณีที่มีธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและต่อเนื่องที่จำเป็นจะต้องดำเนินการดังกล่าว (เช่น เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาษี หรือบัญชีที่บังคับใช้)

 

 

สิทธิของท่าน

 

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอเพื่อเข้าถึง หรือทำสำเนา รับ แก้ไขให้ถูกต้อง ลบ ทำลาย หรือ ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี สำหรับกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานความยินยอมของท่าน ท่านสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ในอนาคต โปรดทราบว่าในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ TOP ท่านต้องคำนึงถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นหากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว (โปรดดู “ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น)

 

ท่านยังมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของTOP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

 

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่านโปรดติดต่อ

 

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ :ชั้น 15 ห้อง 1501-1502 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
อีเมล์ : dpo@thai-otsuka.co.th
เบอร์ติดต่อ : 02-401-9560