News & Events

 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณชินสึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงทำกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆนี้ ได้มอบผลิตภัณฑ์ “อาหารทางการแพทย์” ให้แก่หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันมหิดล เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยยากไร้ ให้มีโภชนาการที่ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา...

 เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณธนัญ สันตโยดม ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย), คุณชินสึเกะ ยุอาสะ ประธานบริษัท (ที่ 2 จากซ้าย), คุณวัฒนชัย อิสระเสนารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจยาปราศจากเชื้อและอาหารทางการแพทย์ (ที่ 1 จากซ้าย) และคุณธนาสุนันท์ สันตโยดม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ที่ 5 จากซ้าย) ได้ให้เกียรติร่วมมอบผลิตภัณฑ์ "เบลนเดอร่า-เอ็มเอฟ (BLENDERA-MF)“ อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ให้แก่สื่อในเครือเนชั่น เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือหน่วยงาน หรือ ชุมชน ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งาน โดยมีคุณยุทธนา นวลจรัส บรรณาธิการข่าวกรุงเทพธุรกิจ (ที่ 3...

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ BLENDERA-MF (เบลนเดอร่าเอ็ม-เอฟ) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ให้กับผู้ป่วยที่ตึกโภชนาการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร...

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณสุรศักดิ์ จิระบรรจง ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ พร้อมทีมงาน ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ Blendera-MF (เบลนเดอร่าเอ็ม-เอฟ) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก...

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด นำโดยคุณสุรศักดิ์ จิระบรรจง ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ พร้อมทีมงาน ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ Blendera-MF (เบลนเดอร่าเอ็ม-เอฟ) อาหารทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์รัฐดำรงค์ ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์...

1 ธันวาคม 2017 พวกเราไทยโอซูก้าและบริษัทพันธมิตรได้ออกเดินทางไปมอบโอกาส...

เมื่อร่างกายได้รับโภชนาการที่เหมาะสมแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือ “ขยับ” ปลุกร่างกายด้วยการออกกำลังกายประจำเสมอเพื่อสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ด้วยวิถีชีวิตที่วุ่นวายอาจทำให้เราไม่สามารถหาเวลาออกกำลังกายได้อย่างจริงจัง วิธี...

มื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ความสุขใจ เราสามารถหาวิธีการผ่อนคลายให้ตนเองในแต่ละวันด้วยการพักสายตาระหว่างทำงาน 5-10 นาที ทุก ๆ 2 ชั่วโมง...