ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

ภายในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานของ TOP (“ประกาศ”) การกล่าวถึง “TOP” ในประกาศฉบับนี้ ให้หมายความถึง บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

 

เนื้อหา

 

 • ทำไม TOP จึงแจ้งท่าน?
 • ใครคือผู้ควบคุมข้อมูล?
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • TOP แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่นหรือไม่?
 • TOP โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหรือไม่?
 • TOP เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด?
 • สิทธิของท่านภายใต้ PDPA คืออะไร?
 • คำถามและข้อสงสัย
 • การเปลี่ยนแปลงประกาศ
 • การติดต่อ

 

ทำไม TOP จึงแจ้งท่าน?

 

TOP ทราบว่าท่านเป็นห่วงว่าข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะถูกประมวลผลอย่างไร และ TOP ยังมีหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) (“PDPA”) ที่จะต้องแจ้งท่านว่า TOP ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ประกาศฉบับนี้อธิบายว่า TOP เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมกันเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา (“บุคคล”) ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลผู้ถึงแก่กรรม ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคลที่ TOP ประมวลผลในการประกอบธุรกิจประจำวัน คือ ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

 

 

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูล?

 

ผู้ควบคุมข้อมูลคือ TOP ซึ่งหมายความว่า TOP เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และยังมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

TOP ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและเพื่ออะไร?

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ TOP เก็บรวบรวมจากท่านและ/หรือผ่านระบบของ TOP ช่วย TOP ในการจัดการความสัมพันธ์ในการพิจารณาการจ้างงานและความสัมพันธ์ทางสัญญาที่มีกับท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ TOP เก็บรวบรวม ฐานของการประมวลผล และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลมีรายละเอียดด้านล่างนี้ ในบางครั้งกิจกรรมเหล่านี้ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (โปรดดู “TOP แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่นหรือไม่?” ด้านล่าง)

 

TOP ส่งเสริมให้ท่านให้ข้อมูลเท่าที่ท่านรู้สึกสบายใจที่จะให้ และ/หรือ เท่าที่จำเป็นสำหรับ TOP ในการที่จะดำเนินการตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านควรระมัดระวัง เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวแก่ TOP ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวสามารถรวมถึง เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ศาสนา หรือ ความเชื่อทางปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลเชิงชีวภาพ

 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ TOP เก็บรวบรวมได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน (เช่น ชื่อ เพศ วันเกิดอายุ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุในชีวประวัติ)
 • ประวัติการศึกษา
 • ประสบการณ์การทำงาน
 • ประวัติด้านคุณสมบัติเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ และการฝึกอบรม
 • ค่าจ้างหรือเงินเดือน

 

รายการดังต่อไปนี้คือฐานทางกฎหมายของ TOP สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากการประมวลที่ได้รับความยินยอมของท่าน

 

 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา
 • ความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

TOP ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 

 • การยืนยันตัวตนของท่าน
 • การจัดการพิจารณาการจ้างงานและความสันพันธ์ทางสัญญากับท่าน
 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 • การตรวจสอบประวัติก่อนการจ้างงาน รวมถึง การตรวจสอบสิทธิในการทำงานตามกฎหมาย ท่านคุณสมบัติทางวิชาชีพ และประวัติเกี่ยวกับนายจ้างคนก่อน

 

ในบางกรณี TOP อาจขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ที่มีความอ่อนไหวบางประเภท) ในกรณีเหล่านี้ ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ ตามคำแนะนำที่ได้ให้ไว้ขณะที่ท่านให้ความยินยอมหรือข้อมูลการติดต่อด้านล่าง (โปรดดู “คำถามและข้อสงสัย” ด้านล่าง)

 

มีกรณีใดบ้างที่ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน?

 

นอกจากกรณีที่กล่าวมาข้างต้น ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ TOP สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

TOP แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่นหรือไม่?

 

ผู้ให้บริการ

 

อาจมีกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการในนามของ TOP

 

TOP จะตรวจสอบบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ TOP ใช้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถให้คำยืนยันที่เพียงพอสำหรับการเก็บรักษาความลับและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลของท่าน TOP จะทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ให้บริการก่อน ซึ่งเป็นการให้คำรับรองเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของท่าน และการปฏิบัติตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางด้านข้อมูล และข้อจำกัดการโอนระหว่างประเทศของ TOP

 

TOP โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหรือไม่?

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกโอนไปยังต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ (“องค์กรต่างประเทศ”)

 

 

TOP เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด?

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บตลอดช่วงของการพิจารณาการจ้างงาน และจะเก็บไว้อีก 1 ปี หลังจากรอบการพิจารณาการจ้างงาน เพื่อ TOP อาจนำข้อมูลของท่านมาพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่อาจเปิดรับในอนาคต

 

สิทธิของท่านภายใต้ PDPA คืออะไร?

 

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอเพื่อเข้าถึง หรือทำสำเนา รับ แก้ไขให้ถูกต้อง ลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี สำหรับกรณีที่ TOP ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานความยินยอมของท่าน ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้ในอนาคต โปรดทราบว่าในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ TOP ต้องคำนึงถึงผลที่อาจจะเกิดจากการที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ TOP (โปรดดู “มีกรณีใดบ้างที่ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?” ภายใต้หัวข้อ “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” ข้างต้น)

 

คำถามและข้อสงสัย

 

ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าท่านเห็นว่า TOP รวมถึงพนักงาน หรือผู้รับถูกรับจ้างของ TOP ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม PDPA ท่านอาจยื่นคำร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

 

TOP อาจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบท่านอย่างมีนัยสำคัญ TOP จะส่งประกาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วให้ท่านล่วงหน้าก่อนที่ประกาศดังกล่าวจะมีผลจริง TOPสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบเนื้อหาของประกาศนี้เป็นประจำ

 

ข้อมูลการติดต่อ

 

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ : ชั้น 15 ห้อง 1501-1502 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์
323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
อีเมล์ : dpo@thai-otsuka.co.th
เบอร์ติดต่อ : 02-401-9596